• PAYLAŞ

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

 • 21/07/2017 - 17:00
 • 0 Yorum
 • 756 görüntüleme

6762 sayılı kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000 TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır.(halka açık olmayan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmeyen şirketler başlangıç sermayesi 100.000 TL ‘den az olmaması gerekir.) Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

 • Kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç ve konular için kurulabilir.
 • Kanun bir ortaklı anonim şirket kurmaya izin vermesine rağmen tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap etmesine veya ettirmesine yasaklamıştır.
 • En az bir denetçi olması gerekmektedir.
 • Her sene genel kurul yapılması zorunludur.
 • Yönetim ve Denetim kurullarının kimlerden ve ne kadar süre görev yapacakları Genel Kurulca belirlenir.
 • Vakıf,dernek,sendika,üniversiteler,döner sermayeli işletmeler tek başına anonim şirket kurabilmektedir.
 • Yeni TTK ile ulta vites yasağı kaldırılmıştır.Yani faaliyet konusu haricindeki işleri ve işlemleri de yapabilecekler.
 • 01.07.2012 tarihinden önce tescil edilmiş veya 6762 sayılı eski TTK hükümlerine göre kurulmuş olan anonim şirketler,14.02.2011 tarihinden itibaren 3 yıl içinde sermayelerini kanuni tutarlara yükseltmek zorundadır.
 • Kuruluş nakdi veya ayni olsun,kurucu olanlar kuruluş beyanı vermek zorundadır.
 • Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan sermayenin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az dörtte birinin Şirketin tescilinden önce,kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
 • Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilmektedir.
 • Ortaklar yabancı uyruklu olabilir.
 • Ticaret unvanında  işletme konusu ve şirketin türü belirtilmelidir.
 • Anonim şirket,borç ve yükümlülüklerinden dolayı sadece mal varlığı ile sorumludur.
 • Anonim şirke süresiz kurulabilir.
 • Unvan belirtilirken noktalama işaretleri kullanılmamalıdır.

Şirket Kuruluş İşlemlerine Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler;

 1. Şirketin unvanının benzer unvan olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.
 2. Hangi işleri yapacağı ve ortakların kimlerden oluşacağının belirlenmesi.
 3. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin kimlerden olacağı ve süresi
 4. İmzaların yetki derecelerinin belirlenmesi
 5. Denetim kurulu başkanı ve üyelerinin kimlerden olacağı ve süresi
 6. Sermayenin belirlenmesi ve ortakların paylarının nasıl olacağı
 7. Merkez adresi ve olacak ise şube adresleri
 8. Ortakların resimli nüfus cüzdanı,ikametgah ve renkli resimleri
 9. Ortakların vergi kimlik numaraları bulunması gerekmektedir.

Hazırlanan bilgi ve belgeler ile;

 1. Dilekçe
 2. 3 sayfadan oluşan kuruluş bildirim formu.
 3. Noter tasdikli ana sözleşme (ıslak imzalı) (4 nüsha)
 4. Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 5. Kurucular beyanı
 6. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması.
 7. Oda kayıt beyannamesi
 8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden yazı alınması
 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın,fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belgenin aslı
 10. Kuruluşu bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için izin veya görüş yazısının aslı
 11. Pay sahipleri dışında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine dair imzalı noter onaylı belge.

olması gerekmektedir.Bunun haricinde vergi dairesindeki işlemleri de kısaca anlatmak gerekir ise;

 • Şirketin yasal defterleri tescilden önce veya tescil tarihinde noter veya ilgili sicil müdürlüğüne onaylatması gereklidir.(yevmiye defteri,defteri kebir,envanter defteri,karar ve müzakere defteri,ortaklar pay defteri,damga vergisi defteri)
 • Yevmiye defteri,karar ve müzakere defteri kapanış onayına tabidir.
 • Daha önce alınmış olan potansiyel vergi hesap numarası ile vergi mükellefiyeti açtırılır ve anonim şirket vergi kimlik numarası alınarak vergi levhası internet vergi levhası üzerinden onaylanır.
 • Fatura,sevk irsaliyesi ve gider pusulası bastırılır.
 • Parekende satış yapılacak ise vergi dairesinden izin alınmaktadır.
 • İşçi çalıştırılacak ise S.G.K’ ya müracaat edilir.
 • İlçe belediyesine müracaat edilir.
 • Çevre Temizlik  Vergisi ve İlan Reklam Vergisi Mükellefiyeti açtırılır.
 • İhracat,ithalat yapılacak ise ilgili birliğe kayıt yapılır.

İşlemler sonucunda anonim şirket kurulmuş olmaktadır.

Saygılar…

 

 

 

[Toplam:2    Ortalama:5/5]
 • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉