• PAYLAŞ

Varlık Finansmanı Fonu Nedir?

  • 23/03/2017 - 13:59
  • 0 Yorum
  • 971 görüntüleme

Varlık Finansmanı Fonu Nedir?

Finans piyasalarındaki terimlerden bir tanesi olan varlık finansmanı fonu nedir? sorusu özellikle yatırımcılar için öğrenilmesi gereken bir husustur. Varlık finansmanı fonu, ihraç edilmiş olan varlığa dayanan menkul kıymetler karşılığı toplanan paraların VDMK sahiplerinin hesabına, inançlı mülkiyet esasları doğrultusunda oluşturulan mal varlığı olarak tanımlanabilir. Bir varlık finansman fonunun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulma zorunluluğu bulunmaktadır. Fon tüzel kişiliğe sahip değildir. Fonun malvarlığı, kurucunun, kaynak kuruluşun ve hizmet sağlayıcının malvarlığından ayrıdır. Aynı kişi tarafından kurulmuş olan fonlar, kuruluş sırasına göre ardışık sayı ile numaralandırılmaktadır. Fona yapılacak ödemeler ve fondan gönderilecek ödemeler için kurucunun mevcut hesaplarından başka fon adına bir hesap açılmalıdır.

Varlık Finansman Fonunun Kuruluş Biçimi

Varlık finansman fonunun kuruluş biçimi incelendiğinde, fonun süreli ya da süresiz olarak kurulduğu görülmektedir. Fon dolaylı aktarım ya da doğrudan aktarım usullerinden bir tanesiyle yönetilecektir. Dolaylı aktarım usulüne göre, fon portföyünde bulunan varlıklardan elde edilmiş olan ödeme planına bağlı olsun olmasın tüm nakit aktarımların, ilgili tebliğ kapsımında gerekli kesintilerin yapılmasından sonra VDMK sahiplerine aktarımı gerçekleştirilmeden önce izahnamede ve fon iç tüzüğünde belirtilen esaslar doğrultusunda fon bünyesinde bekletilebilmesi mümkündür. VDMK ödemeler tamamlandıkran sonra itfa edilecektir. Doğrudan aktarımda ise fon portföyünde bulunan varlıklardan elde edilecek olan, ödeme planına bağlı ya da bağı olmayan nakit aktarımlarının ilgili tebliğ kapsamında gerekli kesintileri gerçekleştikten sonra fon bünyesinde bekletilmeden, doğrudan VDMK sahiplerine aktarımının sağlanmasıdır.

Fon Kurucularının Nitelikleri Nelerdir?

Fon kurucularının nitelikleri aşağıda sıralanmaktadır;

  1. Kendilerine ait olan ya da sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sahip olmaları gereken kriterleri sağlıyor olmaları ve faaliyetlerini tamamen ya da belirli bazı faaliyet alanları itibariyla sürekli veya son bir sene içerisinde bir ay ya da daha uzun süre ile geçici olarak sınırlandırması veya durdurulması kararı verilmemiş olması,
  2. Fon yetkililerinin iflas etmiş olmamaları ve ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikap, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcılık, hırsızlık, istimal, dolanlı iflas ve istihlak kaçakçılığı haricinde kaçakçılık gibi yüz kızartan suçlar ile suçtan kaynaklı olarak mal varlığı değerlerini aklama, ihaleye fesat karıştırma, terörü finanse etme, vergi kaçakçılığı suçlarından ötürü ya da kendi özel mevzuları ve sermaye piyasası mevzuatlarına aykırı olduğu gerekçesiyle haklarında verilmiş mahkumiyet kararının olmaması,
  3. Aracı kurumların, sermaye piyasası kanunu uyarınca faaliyette bulunabilmek için SPK’dan izin almış olması,
  4. Asgari öz sermaye tutarlarının, sahip oldukları tüm yetki belgelerini karşılayan asgari öz sermaye tutarının en az 10 katı büyüklükte olması,
  5. Sermaye yeterliliği tabanı tabanı tutarının gerekli olan değerden en az % 30 oranında fazla olması gerekmektedir.

 

Varlık Finansman Fonu Operasyonu

Varlık finansman fonu operasyonu için kurucunun her fon için 3 kişiden oluşan bir fon kurulu ataması zorunludur. SPK tarafından açıklanan tebliğ bağlamında bağımsız üye ve fon kurucusu, fon kurusunun iştirakleri, ortakları, bu kişilerin % 10’dan daha fazla paya sahip olan ortakları ve fonun ilgili tebliğ kapsamında yer alan faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında görev alan gerçek ya da tüzel kişiler içerisinde; eş dahil olmak üzere, üçüncü derece ve üçüncü dereceye kadar olan hısımlarının olmaması ve son 2 sene içerisinde sermaye, istihdam ya da ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat ilişkilerinin kurulmamış olması gerekmektedir. Fon kurulu üyelerinin yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasası ya da bankacılık alanında en az beş yıllık bir tecrübeye sahip olması, fon kurulu üyesi olabilmek için gerekli itibara sahip olması ve en az bir üyenin de kurulun lisanslamaya dair düzenlemeleri doğrultusunda Türev Araçlar Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı belgelerine sahip olması gerekmektedir. Bu kişilerin kendileri hakkında ya da sınırsız olarak sorumlu oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olmalıdır.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉