• PAYLAŞ

Yurt Dışında Çalışanlar Nasıl Erken Emekli Olur ?

  • 26/10/2016 - 14:10
  • 0 Yorum
  • 914 görüntüleme

Yurt Dışında Çalışanlar Nasıl Erken Emekli Olur ?

Mavi kartlı Olan Gurbetçilere Erken Emeklilik Fırsatı Doğdu ;

Emeklilik hakkını bekleyen bazı çalışan kesimlere hayata geçen Torba Kanun ile erken emeklilik fırsatı doğdu. Hayata geçen torba yasanın içeriğinde erken emeklilik imkanında yararlanacak çalışan kesimlerden birisi de Yurt dışında çalışan gurbetçiler oldu. Yurt dışına, çeşitli ülkelere çalışmak için giden oldukça hatırı sayılır rakamlarda gurbetçi vatandaşımız bulunuyor. Yurt dışına çalışma amaçlı giden gurbetçilerimizin emeklilik konusunda mağduriyetlerini gidermek adına Torba Yasa ile beraber çeşitli haklar sunuldu. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın emeklilik ile ilgili birçok sorunu geçtiğimiz yıllar içerisinde masaya yatırılmıştı sorunların bazıları çözümü ulaşmasına rağmen büyük bir kısmı çözüme ulaşmamıştı, hayata geçirilen Torba Yasa ile geri kalan sorunlar da çö­zü­lü­yor.

yurt-disinda-calisanlar-nasil-erken-emekli-olur

Mavi kartlı Bulunan Gurbetçilerin hakları

Yurt dışında çalışan ve Mavi Kartı olan gurbetçilerimizin yaşadıkları ül­ke­le­rin va­tan­daş­lı­ğı­na geç­me­si durumunda, Türk va­tan­daş­lı­ğında bulunan hak­la­rı­nın ko­runması adına Ma­vi Kar­t  çıkarılmıştı. Yurt dışında çalışan yada çalışan gurbetçiler, mavi kartta sahip olduğu zaman Tür­ki­ye­’de­ki bir çok hak­tan ya­rar­la­nmasına karşın, maalesef ki sos­yal gü­ven­lik hak­kı kap­sam dı­şın­da bırakılmıştı. Bu konuda oldukça mağdur olan işçiler ancak haklarını alabilmek için kuruma da­va açtıklarında mah­ke­me ka­ra­rına dayalı olarak borç­la­nıp emek­li olabiliyorlardı. Ancak bir çok gurbetçi za­man yada emek kay­bı sebebiyle hakkını arayamadıklarından dolayı sosyal hakları otomatik olarak kayboluyordu.

Yakın zaman da hayata geçirilen Tor­ba Ka­nunun içeriğine eklenen bir mad­de ile beraber Türk va­tan­daş­lı­ğın­dan izin­ alarak çı­kan ve ma­vi kart­lı olan gur­bet­çi­le­ri­miz, da­va aç­ma­sına gerek kalmadan yurt­dı­şı hiz­met borç­lan­ma­sı ya­pa­bi­lme hakkına sahip oldular. Bu sayede yurt dışı borçlanma süresinin öne çekilmesi imkanı doğmuş oldu ve bununla beraber erken emekli olma fırsatından da yararlanabilecekler. Eğer daha önce bu konu hakkında dava açmışlar ve hala da­vaları sürüyorsa açtıkları da­va­la­rın­dan vaz­ge­çtikleri durumunda emeklilik haklarına otomatik olarak kavuşacaklar. Aynı zaman da açtıkları davalardan vazgeçmeleri durumunda, mah­ke­me mas­ra­fı öde­mek zo­run­da bırakılmadan dava kapanacak.

yurt-disinda-calisanlar-nasil-erken-emekli-olur-2

Eski yasada gurbetçiler vatandaşlar mavi kartlı olduklarından dolayı yurtdışı borçlanması yapabilmeleri adına dava açmak zorunda kalıyordu. Torba Yasanın getirdiği haklar ile birlikte artık dava açmalarına gerek kalmadan yurtdışı borçlanmasını kolaylıkla yapabilecekler. Yasaya dayanarak davaya gerek kalınmadan yurtdışı çalışmaları başlangıç zamanı olarak kabul edilerek daha erken yada daha yüksek aylıklarla emekli olmaları söz konusu olacak.

Bunun asıl nedeni ise SGK, yurt­dı­şı borç­lan­ma­ların­ı incelemeye aldığında, yurt dışında çalışanların, yurt dışı işe başlama tarihini kesinlikle ka­bul et­mi­yor­du. Bu sebeple yurt dışında çalışan bireylerin 10-15 yıl kadar da­ha geç emek­li ol­ma­sı­na neden olu­yor­du. Durum böy­le olun­ca yurt dışında çalışan va­tan­daşlar da­va açı­yor, ge­nel­ olarak bakıldığında ise da­va­yı ka­za­nı­yor ve yurt­dı­şı işe gi­riş ta­ri­hi­ne baz alınarak emek­li ola­bi­li­yor­du. Bundan sonra devreye hayat geçirilen Tor­ba Ka­nun gir­di. Bu konundan son­ra ise iki­li söz­leş­me im­za­lan­mış olan ül­ke­ler­de ça­lı­şan­ vatandaşların yurt­dı­şında işe gi­riş ta­rih­le­ri baş­lan­gıç tarihi olarak ka­bul edi­le­cek. Emeklilik tarihleri ve maaşları buna göre hesaplanacak. Yurt dışından yaşayan vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sunulduğunu en azından artık mahkemelerde uğraşmalarına, zaman ve emek kaybetmelerine gerek kalmadığını açıkça belirtebiliriz.

 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
  • PAYLAŞ


Böldüğüm için üzgünüm ama,


2 dk’dan daha fazla bir süredir sitemizdesiniz.Bir beğeniyi hakettiğimizi düşünüyoruz 😉